Nytt sykehus i Drammen (NSD) skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken. Det nye sykehuset ligger på Brakerøya og erstatter Drammen og Blakstad sykehus. Tomten er på 150 mål og ligger på det eksisterende industriområdet på Brakerøya inntil Drammenselva og nær jernbanestasjonen. Byggestart var høsten 2019, og full klinisk drift er planlagt til mai 2025.

Drammen kommune skal være byggherre for utbygging av offentlig infrastruktur til Nye Drammen Sykehus. Dette omhandler bygging av Helsegata som er hovedferdeselsåren gjennom sykehusområdet.

Arbeidene krever utstrakt koordinering med øvrige entrepriser i prosjektet.

Helsegata

Gaten bygges som allé med grøntrabatter som skiller gang-/sykkeltrafikk fra kjørevei. Helsegata inneholder traseer for teknisk infrastruktur som forsyner Nytt Sykehus i Drammen og Drammen Helsepark. Det skal anlegges kommunal VA og høytrykksanlegg for Glitre vannverket. Det skal bygges en pumpestasjon for avløp, flere store plassbygde kummer, EL- og signalkabler, fjernvarme, grønt og grått, asfaltarbeider mm.

Terrenget skal heves og det skal tildels fylles med lette fyllmasser. Av hensyn til en eventuell fremtidig flomsituasjon er det forutsatt å fylle opp dagens terreng til kote +3,4 m. Eksisterende terreng ligger mellom kote +1,0 og +2,5.

Mange av de tekniske installasjonene ligger i sjiktet med lettfylling av skumglass og det vil kreve god planlegging å utføre arbeidet rasjonelt.

Avansert VA med bl.a. 3 store plassbygde kummer, største vannkummen er på 70 m² dy 450 mm høytrykk og dy 315 mm forbruk.


  • Oppdragsgiver Drammen kommune
  • Oppdrag Teknisk byggeledelse VA og installasjoner
  • Totalkostnad 101 MNOK - VA kontrakt: 30 MNOK
  • Tidsrom 2021-2024
Kan vi hjelpe deg?

Siv Margrethe Skordal

Administrasjonsleder
+47 954 35 977
sms@psju.no