Prosjektet ble igangsatt med bakgrunn i politisk vedtak om å etablere en gang- og sykkelvei i nærhet til turstien Elvelangs langs Storelva på strekningen mellom Petersøya og Schongslunden i Hønefoss.

Denne strekningen er svært viktig for å etablere et sammenhengende gang/sykkelveinett langs elva.

Strekningen er oppdelt i 3 faser:

Fase 1: Fra eksisterende gang og sykkelvei til Sundgata

Fase 2: Fra Sundgata til kobling inn på Aabenraagata

Fase 3: Gatetun langs Aabenraagata ned til Ringerikegata

Aktuelle arbeider har vært:

  • Veganlegg langs elvekanten (etablering av gang- og sykkelveier og gatetun)
  • Nærføring til eksisterende kabel-/signalanlegg. Koordinering mot kabeletater og eventuelt reetablering av kabelanlegg
  • Etablering av belysningsanlegg
  • Etablering av løsninger i forbindelse med grunnerverv, som trapp fra overliggende terreng til GS-vei, beplantning i skråning, hekk, oppgradering av parkeringsarealer

- Fosseparken har blitt ungdommens storstue. Her har det myldret med barn og ungdom etter åpningen. Det samme mylderet så vi også etter at Elvelangs åpnet nylig. Disse to tiltakene er virkelig bra for folk i ulike aldersgrupper og med ulike behov i Hønefoss. Vi har rett og slett fått en bedre by. Skriver Ivar Gunnar Lia, Bypatriot i leserbrev til Ringerikes blad.

  • Oppdragsgiver Ringerike kommune
  • Oppdrag Byggeledelse og SHA koordinator for utførelse (KU)
  • Totalkostnad 17,5 MNOK
  • Entrepriseform Generalentreprise
  • Tidsrom 2021-2022
Kan vi hjelpe deg?

Siv Margrethe Skordal

Administrasjonsleder
+47 954 35 977
sms@psju.no