Bjørnstjerne Bjørnsons gate var i mange år en trist, trafikkert gate det ikke var hyggelig å bevege seg i som myk trafikant. For å bedre dette ble gata oppgradert på strekningen Konnerudgata-Telthusgata (om lag 750 meter) med fortau og gang-sykkelvei på begge sider av en utvidet og oppgradert fire felts bygate med høy trafikk. Den fremstår i dag som en frodig og grønn firefelts allé med utallige forskjellige trær og stauder i sammenhengende rekker og i grupper.

Komplett opparbeidelse av miljøgate i Drammen. Det ble bl.a. plantet 274 nye trær og satt ut 133 plantekasser.

Veganlegg med nye av- og påkjøringsfelt, 2 nye lyskryss, samt omlegging av Tamburgata til å bli en del av Strømsø torg med grøntområde og fotgjengerovergang. Etablering av langsgående tosidig gang-/sykkelveg med nye fotgjengeroverganger.

Komplett ledningsanlegg for vannforsyning Drammen Kommune.

Overvannsanlegg for Statens Vegvesen. Overvannet utnyttes bl.a. i regnbed. 


  • Oppdragsgiver Statens vegvesen
  • Oppdrag Prosjekt- og byggeleder, Kontrollingeniør
  • Totalkostnad 185 MNOK
  • Tidsrom 2017-2019
  • Miljøprofil Miljøgate, regnbed
Kan vi hjelpe deg?

Siv Margrethe Skordal

Administrasjonsleder
+47 954 35 977
sms@psju.no

Gaten har fått DOGA-merket for design og arkitektur.

Foto: Anita Tveiten