Ullerål skole er en ny barneskole med stor flerbrukshall og stort uteområde. Skolen erstatter gamle Ullerål skole og Hønefoss skole og er bygget for ca. 600 elever fra 1. til 7. klasse, i tillegg egne lokaler for velkomstklasse for inntil 40 minoritetspråklige elever. Eksisterende skole inkl. gymsal fra 1956 ble revet med unntak av en administrasjonsfløy på ca 900 m² fra 2013 som ble beholdt og integrert i nybygget. Skolebygget er utformet som en åpen U-form med samlingsarena i midten, fellesfunksjoner mot nord, administrasjon i eksisterende bygg mot nordøst, stor flerbrukshall mot nordvest og to elevfløyer mot syd. Alle byggets funksjoner og hovedganglinjer ligger mot sentral samlingsarena over to plan som derved blir skolens naturlige møteplass. Amfi, black-box, bibliotek, kantine og resepsjon ligger rundt dette sentralrommet. Det ble utarbeidet et rom og funksjonsprogram med tilhørende teknisk byggeprogram etter en prosess mot bruker og driftsorganisasjon. Videre ble det gjennomført en begrenset plan og designkonkurranse med forhandlinger, der de 3 best kvalifiserte tilbyderne fikk delta.

Etter gjennomført plan og designkonkurranse med forhandlinger, og til slutt kontraktsinngåelse, ble det gjennomført en 5 måneder lang forprosjektfase/samspillsfase med gode brukerprosesser mot sluttbruker og mot driftsorganisasjon. I denne fasen ble prosjektet utviklet og optimalisert som grunnlag for en totalentreprisekontrakt for gjennomføringsfasen. Parallelt med dette ble det også gjennomført en inventarprosess med IARK og bruker på løst inventar.

Etter gjennomført forprosjektfase/samspillsfase ble prosjektet lagt frem for politisk godkjenning, og det ble inngått en totalentreprisekontrakt for detaljprosjektering og bygging.

Som en del av prosjektet ble det opparbeidet et stort uteområde, og det ble utført omfattende omlegging høyspenttraseene i området. Videre inneholdt prosjektet også omfattende arbeider med VA-anlegg i området samt et avansert system for fordrøyning og håndtering av overvann.

I gjennomføringsfasen ble spesielt ITB-arbeidet vektlagt, og BH engasjerte egen ITB-ansvarlig i tillegg til entreprenørens mann. Det ble tidlig startet opp en strukturert prosess med faste ITB-møter, noe som har resultert i et meget velfungerende bygg med lite feil så å si fra første dag.

Skolen har nå vært i drift en stund, og fremstår som et meget vellykket prosjekt med gode, solide løsninger og svært fornøyde brukere.

Skolen ble overlevert til avtalt tid og ser ut til å ende på en sluttkostnad ca 7% under bevilget ramme.

Etablering av midlertidige lokaler med uteområde for Ullerål skole med 400 elever gjennomført i 2 omganger. 5.-7. trinn i 2017 og 1.-4. trinn samt administrasjonen i 2018.

Trafikksikringstiltak på lokalvegnettet bestående av nye fortau, nye fotgjengeroverganger, ny lysregulert fotgjengerovergang, bussholdeplass, hev/senk-pullert, bomløsninger m.m

Les mer om prosjektet på bygg.no

Entrepriseform:

Samspillsentreprise i forprosjektfase og totalentreprisekontrakt for detaljprosjektering og bygging av hovedprosjektet.
Etablering av midlertidige lokaler for skolen gjennomført som avrop rammeavtale for grunnarbeider og VA-arbeider. Totalentreprise for oppføring av modulbygg.
Beskrevne entrepriser og 8405-kontrakt for diverse skoleveistiltak på lokalvegnettet.

  • Oppdragsgiver Ringerike kommune
  • Oppdrag Prosjekt- og byggeledelse for byggherre
  • Totalkostnad 315 MNOK
  • Entrepriseform Samspillsentreprise
  • Tidsrom 2017-2020
  • Kvadratmeter 9 100 kvm
  • Kvadratmeterpris 34 600 NOK
  • Miljøprofil BREEAM Good, fjernvarme, energiklasse A, utstrakt bruk av tre som byggemateriale
Kan vi hjelpe deg?

Siv Margrethe Skordal

Administrasjonsleder
+47 954 35 977
sms@psju.no

- Det er lagt mye arbeid i uteområdene. Elevene har vært involvert i planleggingen og kommet med ønsker. Det eneste på ønskelisten de ikke fikk var en Høyt & Lavt klatrepark, sier prosjektleder Knut Magne Mork (Bygg.no)

Uteområdet består av bl.a. hinderløype, Zipline, trampoliner, klatretårn, ballbinge, 5er gressbane samt to asfalterte baner, som også kan islegges, til alt fra basketball om sommeren til ishockey om vinteren.

- Skolen ser helt nydelig ut, og dette er virkelig blitt en levende skole, sier ordfører Kirsten Orebråten i Ringerike kommune. 

Alle foto: Stefan Offergaard / Bygg.no

Skolen ble, som en av kun to barneskoler, nominert til avstemning om Årets skolebygg i 2021.