Oslo kommune Fornebubanen skal etablere en utvidelse av t-banen fra Majorstua til Fornebu.

Banen bygges i samarbeid med Oslo kommune og Viken fylkeskommune. Denne T-baneutbyggingen er den største i Norge siden de store utbyggingene av T-banen på Oslo østkant på 1960 og 1970 årene.

Banen består av seks nye stasjoner og drøyt åtte kilometer bane som i sin helhet skal gå under bakken. Kjennetegn ved dette prosjektet er store konstruksjoner, krevende grunnforhold, anleggsgjennomføring med kompliserte byggegroper i trange byområder, grensesnitt mot eksisterende t-bane, jernbane, veg og annen infrastruktur, et komplisert interessentbilde samt et formidabelt omfang. Dette gjør Fornebubanen til et av de mest utfordrende samferdselsprosjektene i Norge i moderne tid. 

Fornebubanen har fått statlig støtte til fire prosjekter for mer miljøvennlig bygging. Målet er å minske utslippene fra anleggsplassene, fra håndteringen av alle steinmassene som bores og graves ut og fra betongen de skal bruke. Staten bidrar også med midler til et forprosjekt der Fornebubanen kartlegger hvordan det kan bli mindre plastavfall fra byggingen. Her skal Fornebubanen kutte utslippene under byggingen:

Anleggsplassen

Massehåndtering

Betong

Plast

Rensing av anleggsvann

Sanering av forurenset grunn og syredannende bergarter

Naturmangfold og fremmede arter

Støy og støv

Overskuddsmasser og tverrslag

*les mer om de konkrete miljøtiltakene her. Fornebubanen

KP-rollen i Fornebubanen skal dekke ansvarsområdet for prosjektering i alle delprosjektene. Rollen har derfor mange grensesnitt og må forholde seg til flere delprosjektledere samtidig.

  • Oppdragsgiver Fornebubanen Oslo KF
  • Oppdrag SHA rådgiver/Koordinator for prosjekteringsfasen (KP)
  • Totalkostnad 26,4 MRD
  • Tidsrom 2021-2023
  • Miljøprofil Se teksten over.
Kan vi hjelpe deg?

Siv Margrethe Skordal

Administrasjonsleder
+47 954 35 977
sms@psju.no

Illustrasjon Lysaker stasjon: Asplan Viak, Longva arkitekter og Arup/Oslo kommune

Illustrasjon Fornebuporten stasjon: Zaha Hadid Architects og A_Lab/Oslo kommune

Arbeidsbilde: Fornebubanen, Nicolas Tourrenc

Se hvor Fornebubanen drives to meter under kontorbyggene.

Video: Fornebubanen