Prosjektledelse skolebygg, Ullerål skole og flerbrukshall

Ny barneskole med stor flerbrukshall. Skolen skal romme ca. 600 elever fra 1. til 7. klasse, flerbrukshall og lokaler tilpasset velkomstklasse for minoritetspråklige elever. Eksisterende skole inkl. gymsal fra 1956 skal rives. Eksisterende administrasjonsfløy skal beholdes og integreres i nybygget.

Skolebygget er utformet som en åpen U-form med samlingsarena i midten, fellesfunksjoner mot nord, administrasjon i eksisterende bygg mot nordøst, stor flerbrukshall mot nordvest og to elevfløyer mot syd. Alle byggets funksjoner og hovedganglinjer ligger mot sentral samlingsarena over to plan som derved blir skolens naturlige møteplass. Amfi, black-box, bibliotek, kantine og resepsjon er integrert i dette sentralrommet.

Totalt areal på ca. 9100 m² BTA

Det ble utarbeidet et rom og funksjonsprogram med tilhørende teknisk byggeprogram etter en prosess mot bruker og driftsorganisasjon.
Videre ble det gjennomført en begrenset plan og designkonkurranse med forhandlinger der de 3 best kvalifiserte tilbyderne fikk delta.
Etter kontraktsinngåelse ble det gjennomført en 5 måneder lang forprosjektfase/samspillsfase med gode brukerprosesser mot sluttbruker og mot driftsorganisasjon, der prosjektet ble utviklet og optimalisert som grunnlag for en totalentreprisekontrakt for gjennomføringsfasen. Parallelt med dette ble det også gjennomført en inventarprosess med IARK og bruker på løst inventar.

Etter gjennomført forprosjektfase/samspillsfase ble prosjektet lagt frem for politisk godkjenning, og det ble inngått en totalentreprisekontrakt for detaljprosjektering og bygging.

I gjennomføringsfasen ble spesielt ITB-arbeidet vektlagt, og BH engasjerte egen ITB-ansvarlig i tillegg til entreprenærens mann. Det ble tidlig startet opp en strukturert prosess med faste ITB-møter, noe som har resultert i et meget velfungerende bygg med lite feil så å si fra første dag.

Skolen ble overlevert til avtalt tid og ser ut til å ende på en sluttkostnad ca 9% under bevilget ramme.

Skolen ble nominert til årets skolebygg i 2020

 Les mer om prosjektet her.

Prosjektkostnad 320 MNOK

Prosjekt- og byggeledelse for byggherre

Byggherre: Ringerike kommune

Samspillsentreprise / Totalentreprise for gjennomføringsfasen

Tidsrom: 2017 – 2020