Byggeledelse infrastruktur, Rv7

Hensikten med prosjektet var i hovedsak å korte ned avstanden og reisetiden mellom Hønefoss/Oslo-området og Hallingdal. Den nye strekningen på Rv 7 starter i en rundkjøring litt nord for Sokna sentrum. 

10 km hovedveg i dagsone med tre og fire felt, inkl. to tunneler på hhv. 2,8 og 3,8 km.  Total strekning er 16,6 km hovedveg samt ca. 5 km driftsveger.

Det ble også bygd totalt 8 bruer med lengder fra 10 til 110 meter, samt 6 driftskulverter under Rv7.

Samt utarbeidelse og oppfølging av hogstanbud og riving og sanering av hus og bygninger

Statens vegvesen

Anleggskostnad 1560 MNOK

Prosjektkostnad 850 MNOK

Teknisk byggeleder betong samt kontroll av tekniske anlegg

2010  – 2014