Det bygges ny legevakt og lokaler for prehospitale tjenester for å sikre moderne fremtidsrettete lokaliteter med tilstrekkelig kapasitet og optimal nærhet til Vestre Viken HF, Ringerike sykehus. Eksisterende barnehage på tomten rives og ny legevakt skal settes opp. Bygget skal føres opp i 2. etasjer, hvor ambulansesentralen med tilhørende fasiliteter skal være i 1. etasje og legevakten skal være i 2. etasje. Det bygges 5 ambulansegarasjer, kontorer og vaskehall.  Bygget skal forbindes med sykehus med en glassgang. Totalt areal ca. 2 000 m².

Gjennomføringen av bygget vil bli utført med totalentreprise med byggherrestyrt prosjektering frem til oppstart.

Prosjektramme: 100 MNOK

Prosjekt- og prosjekteringsledelse

Byggherre: Ringerike kommune

2018 – 2020