Overvannsprosjekt som har til hensikt å fjerne en stor bekkelukning fra Haldenjordet/Storjordet som i dag tilfører store mengder med vann til Monserud renseanlegg. Samtidig skal det legges nye vann- og avløpsledninger i Parkgata og Grensegata opp mot Krokenveien og videre mot Storjordet. I tillegg skal det sees på trafikksikringstiltak for myke trafikanter i forbindelse med ny skole på Ullerål slik at Parkgata syd for Gullagata vil bli bygget opp igjen med fortau og enveiskjøring mens Parkgata mellom Gullagata og Grensegata vil bli oppbygd som gatetun.

Prosjektkostnad: 20 MNOK

Byggherre: Ringerike kommune

Beskrevne entrepriser

Byggeledelse og SHA-koordinator

2020