Prosjektledelse flerformålsprosjekt, skole, idrett, omsorg, infrastruktur

Målene for byutviklingen av Mortensrud er beskrevet i vedtatt planprogram. Det er formulert tre hovedmål som handler om bokvalitet, møteplasser og bymiljø:

  • Mortensrud skal ha et variert boligtilbud, tilpasset ulike deler av befolkningen, med en mer bymessig utforming og høyere kvalitet på bebyggelse og utearealer.
  • Mortensrud skal ha et mangfoldig tilbud av attraktive møteplasser, på tvers av alder, etnisitet, kulturell og religiøs bakgrunn. Barn og unge skal gis særlig prioritet.
  • Mortensrud skal oppleves som et trygt, attraktivt og miljøvennlig lokalsamfunn. Byutviklingen skal bygge på bærekraftige løsninger for transport, byrom og bebyggelse. Byutviklingen på Mortensrud skal bygge videre på de eksisterende kvalitetene på stedet, som landskap og vegetasjon, eksisterende rekreasjonstilbud og nærheten til T-banen samtidig som man tilfører området nye kvaliteter i form av flere møteplasser og offentlige funksjoner, bedre gangforbindelser, og et variert og godt boligtilbud i tilknytning til kollektivknutepunktet.

Prosjektomfang:

Felt 10, Generasjonstunet

Inneholder sykehjem med 140 sykehjemsplasser, Deichmanns bibliotek, fritidsklubb, arealer for frivilligheten og 40 omsorg+ boliger.

Felt 10 har et samlet areal på 25.768m²

Som et alternativ er det også utredet muligheter for å etablere et svømmeanlegg.

Felt 11, Skole

Inneholder B4 skole, arealer for kulturskole, og stor flerbrukshall med arealer for kampsport. Felt 11 har et samlet areal på 19.632m²

Felt 12, Idrettspark

Idrettspark som skal inneholde landsarena for cricket, landhockeybane med kunstis, fotballbaner og friidrettshall. Felt 12 har et samlet areal på 12.632m²

Felles infrastruktur

Eget prosjekt som skal ivareta felles infrastruktur,

Utvidelse av Lofsrudveien og Klemmetsrudveien, ny adkomstvei til Lofsrud gård.

Etablere ny infrastruktur for elektrisitet, vann, spillvann og fjernvarme.

Etablering av felles energisentral, kloakkpumpeanlegg og søppelsug.

Etablering av gangforbindelser.

Midlertidige anlegg

For å ivareta aktiviteter for idretten og fritidsklubb skal det etableres et midlertidig anlegg for å opprettholde eksisterende tilbud i byggefase.

 

Prosjektledelse for felles reguleringsplan for felt 10, 11 og 12 og overordnet prosjektledelse av alle feltene, delprosjekter og felles prosjekter. Prosjektleder har ansvar for å koordinere og styre alle formål, delprosjekt og foretak.

Kostnadsramme: 3 600 MNOK (p50) og 4 200 MNOK (P85)

Byggherre: Oslobygg KF

Tidsrom: 2018-2023