Byggeledelse infrastruktur, Marie Lilleseths vei

Sammenhengende gang- og sykkeltrase fra Asker sentrum til Røyken langs Røykenveien i Heggedal. Lengde 1200 m. Asker kommune har med VA anlegg på 2/3 av strekningen. Kabelgrøfter for SVV, Hafslund og fiberleverandører. Avkjørselssanering, støyskjermingstiltak, forstøtningsmurer, mindre tilpasninger av dagens vei og tilrettelegging for kollektivtrafikk.

Medlem av prosjekteringsgruppen og kontrollingeniør/teknisk byggeleder under utførelse

Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Prosjektkostnad: 80 MNOK

Anleggskostnad: 195,5 MNOK

2016 – 2019

Kontraktspart: BruCon AS