I forbindelse med ny skole på Ullerål og nye omsorgsboliger på Hov skal det gjennomføres infrastrukturtiltak for å øke trafikksikkerheten for myke trafikanter. Det skal etableres fortau, opparbeides nye parkeringsplasser, tilpassing av VA, overvann og sluk samt etablering av ny overvannsledning fra området ved nye Ullerål skole til pumpestasjon ved Hov omsorgssenter. OV-ledningen skal bores/presses under Hønengata. 

Prosjektkostnad: ca. 20 MNOK

Ringerike kommune

Byggeledelse og SHA-koordinator

Beskrevne entrepriser

2019-2020