I forbindelse med utbygging øst for Hønengata og skoleveistiltak i Hønengata i henhold til reguleringsplan 335, skal strekningen mellom Krokenveien og Dronning Ragnhilds vei oppgraderes med nytt VA-ledningsnett og fortau, sykkel- og kjørefelt skal etableres slik reguleringsplanen beskrives.

Fase 1 er strekningen mellom Krokenveien og Industrigata.  Fase 2, som er beskrevet som en opsjon, er strekningen fra Industrigata til Dronning Ragnhilds vei.

Aktuelle arbeider er:

  • Etablering av nytt gatetverrsnitt med sykkelfelt og fortau i en lengde på totalt 275 m
  • Reetablering av veger og plasser i overgang veg og sideområder
  • Gravearbeider i forbindelse med vann- og avløpsledninger
  • Ledningsarbeider vann- og avløpsledninger
  • Etablering av nytt belysningsanlegg

Nærføring til eksisterende kabel-/signalanlegg. Koordinering mot kabeletater og eventuelt reetablering av kabel- og belysningsanlegg

Byggherre: Ringerike kommune

Byggeledelse og SHA- koordinator utførelse

2020