Prosjektledelse skolebygg, Hartvig Nissens skole

Hartvig Nissens skole ligger sentralt i Bydel Frogner og tilbyr utdanningsprogrammene studiespesialisering og musikk, dans og drama (fordypning i drama). Skolen har også en stor spesialavdeling. Videregående skole på utgående kapasitet som skal oppgraderes og utvides fra 680 til totalt 775 elever.

Eksisterende bygningsmasse er verneverdig og står oppført på byantikvarens gule liste. Skolen skal rehabiliteres og omstruktureres, slik at kapasiteten kan økes med en klasserekke på 90 elever. Skolen må som følge av dette utvides med to nybygg. Nybyggene skal inneholde arealer for kroppsøving og nye egnede arealer for musikk, dans og drama (flere saler i ulike størrelser, blackbox-saler og flere dansesaler).

Total rehabilitering av 3 eksisterende vernede skolebygg på 9 100 m² samt oppføring av 2 nybygg med passivhusstandard på ca. 3 600 m². Opparbeidelse av utearealer samt stenging av President Harbitz gate som deler skolegård, omregulering av skoletomten.

Totalrehabiliteringen av de 3 eksisterende byggene omfatter alt utvendig og innvendig bygningsmessig samt utskiftning av alle tekniske anlegg.

Prosjektledelse fra og med utviklingsfasen, inkl. omregulering, forprosjekt og gjennomføring. Forprosjekt gjennomført ultimo 2017, byggestart planlagt 2021 og ferdigstillelse 2025. Prøveperiode på minimum ett år.

Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF

Tidsrom: 2017-2025

Illustrasjoner: Gasa Arkitekter