Byggeledelse infrastruktur, Fv35

Ombygging av fylkesvei 35 Nordbyveien for å gi bedre fremkommelighet for gående og syklende, økt trafikksikkerhet, samt redusere unødvendig gjennomgangstrafikk.

For Ski kommune ble det foretatt en større rehabilitering av kommunale ledninger for vann, spillvann og overvann. For Ås kommune ble det lagt nye vannledninger.

Strekningen er 1670 meter lang, hvorav 590 meter er i Ås og 1080 meter er i Ski.

Byggeledelse

Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Anleggskostnad: 150 MNOK

2015 – 2020

Kontraktspart: BruCon AS