Prosjektledelse infrastruktur, Fv35 Byporten

Prosjektledelse for ny rundkjøring samt opprustning av gate, fortau og gang- og sykkelvei i Hønefoss sentrum.

Ombygging av uoversiktlig kryss i Hønefoss sentrum til oversiktlig rundkjøring. Oppgradering og utbygging av kommunal og privat VA-ledningsanlegg i området samt etablering av nytt veilysanlegg. Samtidig ble det foretatt oppgradering, utbygging og flytting/omlegging av kabelnettet i området.

Hoveddata for anlegget: 

 • Utgraving av ca. 5500 m³
 • 200 n VA-grøfter
 • Omlegging av kabelarbeider
 • Gatelysarbeider
 • Skiltarbeider
 • Oppfylling av ca. 2500 m³ kult
 • Legging av 1 650 tonn asfalt
 • Setting av 850 m kantstein
 • Legging av 280 m² steindekker
 • Bygging av 6 stk opphøyde gangfelt med varierende lengde
 • Oppsetting av ca. 150 m sprosserekkverk/gjerder
 • Kompletteringsarbeider – tilsåing, beplantning, skilter etc.

Prosjekt- og byggeledelse + teknisk kontroll

Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Partnere i arbeidet: Ringerike kommune, Ringerike kraft AS

2015 – 2016

Kontraktspart: BruCon AS