Prosjekt- og byggeledelse infrastruktur, Fv282

Fylkesvei 282 (Bjørnstjerne Bjørnsons gate) utvides fra to til fire felt på strekningen Tamburgata til Telthusgata i Drammen. 

Komplett opparbeidelse av miljøgate i Drammen. Det er bl.a. plantet 274 nye trær og satt ut 133 plantekasser. Veganlegg med nye av- og påkjøringsfelt, 2 nye lyskryss samt omlegging av Tamburgata til å bli en del av Strømsø torg med grøntområde og fotgjengerovergang. Etablering av langsgående tosidig gang-/og sykkelvei med nye fotgjengeroverganger. Komplett ledningsanlegg for vannforsyning Drammen kommune. Overgangsvann for Statens vegvesen

Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Prosjekt- og byggeledelse, kontrollingeniør

2017-2019

Kontraktspart: BruCon AS