Byggeledelse infrastruktur, Heggedal stasjon

Bygging av ny planfri kryssing over jernbanen med bro syd for Heggedal stasjon, utbedret og lagt om fylkesvei 204, oppgradert stasjonsområdet og lagt til rette for utvikling av Heggedal sentrum. 1 km.

For jernbaneverket er det etablert innfartsparkering og stasjonspark nord for stasjonsbygningen. Stor støttemur i betong for å holde fyllingen for ny fylkesvei.

Det er også bygd to nye lange busslommer, strekningen har fått nytt fortau, samt ny gang- og sykkelbru.

Nytt VA anlegg for Asker kommune langs den nye fylkesveien.

Prosjektet hadde utfordringer i forhold til vanskelige grunnforhold. De fleste konstruksjonene måtte fundamenteres med peler til fjell.

Kontrollingeniør – Teknisk byggeleder

Prosjektkostnad: 140 MNOK

Anleggskostnad: 287 MNOK

Oppdragsgiver: Statens vegvesen

2013 – 2017

Kontraktspart: BruCon AS