Etablering av ca. 1200 m sidestilt kollektivfelt langs Snarøyveien. Utvidelse av 3 stk. betongbruer samt 1 stk betongkulvert. Ny gatebelysning, skilt, signalanlegg og overvannssystem. Opparbeidelse av gang- og sykkelvei, nyetablering og reetablering av holdeplasser og fortau. Anlegget ble gjennomført med komplett trafikkavvikling.

Hoveddata fra anlegget:

  • Sidestilt kollektivfelt, oppbygging – 1 200 m
  • Opptaking og reetablering av kantstein – 1 700 m
  • Ny gatebelysning – 12 lysmaster spotbelysning
  • Tørrsteinsmur – 150 m²
  • Ny gang- og sykkelvei – 80 m
  • Asfaltering – 3 000 tonn
  • Sluk og sandfang – 25 stk
  • Grønt- og gartnerarbeider – 120 trær, 4 500 m² gressbakke, 1 000 m² plantefelt
  • Portaler – 8 stk med skilt og signalanlegg

Byggeledelse

Kontraktssum: 27 MNOK

Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Hovedentreprise

2013 – 2015

Kontraktspart: BruCon AS