Byggeledelse infrastruktur, E18 Fosskolltunnelene og tunnelene på E134

Prosjektering og oppgradering til EU-standard av Fosskolltunnelene på E18. 1620 meter tunnel fordelt på tre løp, 2 normal-løp og 1 krabbeløp.

Alt inventar i tunnelene inkl. grøfter og vegbane er skiftet ut. Alt sikkerhetsutstyr er skiftet ut, både elektronisk utstyr og styringssystemer. Alle tre tunnelløpene har fått ny belysning og sikkerhetsutstyr, vann og frostsikring av tunnelhvelv med tekniske anlegg innen vei, vann og OV.

Det er bygd to nye tekniske bygg i dagsonen utenfor tunnelåpningene.  Nytt overvannssystem i alle tre tunnelløpene og nye føringsveier for kabler og tekniske anlegg. Det er montert nytt rensebasseng sør for tunnelanlegget. Det er montert til sammen 130 kjørefeltsignaler, 15 vegbommer (ved stengning), 50 kameraer, nødlys osv.  Selve vegbanen er skiftet ut, det samme er vegg- og takelementer i betong.

Krevende prosjekt med stor trafikk (ÅDT 60 000), tett ved de pågående arbeidene.

Merraskottunnelen og Elgskauåstunnelen: Bygging av to nye tekniske bygg samt påbygging av et eksisterende bygg i dagsonen. Det ble etablert havari- og servicelommer utenfor tunnelen, utskifting av belysning, kabler og kabelstiger, sikkerhetsbelysning, nødlys, kamera-overvåking, nye nødstasjoner, kamera for fjernstyrte bommer, dobbelt rødt blinksignal på hver side av tunnel og bom, DAB-dekning i tunnel og nytt rekkverk inn og ut av tunnelportalene. Nødnettet er også i sin helhet utskiftet.
I tillegg ble det installert vifter i Elgskauåstunnelen.

I Stampleinåstunnelen ble belysning, kabler og kabelstiger skiftet ut.

Krevende prosjekt med eksisterende trafikk gående tett ved de pågående arbeidene.

Byggeledelse og kontrollingeniør

Byggherre: Statens vegvesen

Anleggskostnad: 300 MNOK + 120 MNOK

Kontraktspart: BruCon AS