Byggeledelse infrastruktur, forberedende arbeider før asfaltering

Håndtering rammeavtale «Asfalt og grunnentreprenører»

Etablering av 800 m gang- og sykkelvei, tiltak kollektivtrafikk, busslommer og holdeplasser, TS-tiltak, rekkverk, vegbelysning og overvannssystem, vegoppbygging, reetablering av fortau, gatebelysning, sluk og sandfang, asfaltering, grønt- og gartnerarbeider.

Byggeledelse for Drammen kommune i forbindelse med gjennomføring av forberedende arbeider før asfaltering. Utarbeidelse av prosjekt- og arbeidsbeskrivelser. Tilbudskonkurranser i henhold til rammeavtaler. Oppfølging i gjennomføringsfasen, økonomisk og teknisk oppfølging. 

Byggeledelse

Prosjektkostnad ca. 17 MNOK årlig

Oppdragsgiver: Drammen kommune

1012 – dd